PAMIETAJ PANDEMIA TRWA, noś maseczke, myj recę, utrzymuj dystans

Rejestracja nadal telefonicznie: 33 817-42-12, 33 819-00-30

Maria Szafran

NZOZ Kozy

Standardy organizacyjne teleporady
w ramach POZ: informacje dla pacjentów

23.09.2020Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych
w _nzoz,,Lekarz Twojej Rodziny’’_____________________ (__Kozy ul.Szkolna 1______________) (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395).Dokument jest przeznaczony dla pacjentów . Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę Kozy ul.Szkolna 1

 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy : www.nzoz.bisnet.pl
 • Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:

 • kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu: 33 817-42-12

33 819-00-30

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00, • wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy poczta@nzoz.bisnet.pl ze wskazaniem danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady.

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 33 817-42-12, 33 819-00-30 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad). Sam kontakt jest nawiązywany
w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie
i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem
(w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.


Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej - podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,

 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,

 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.


Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta


2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,

 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,

 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.


Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),

 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).


Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

Lp.

Nazwa badania

Miejsce realizacji

Godziny pracy

Nr telefonu

1.

Laboratorium Analiz Medycznych

Anna i Eugeniusz Biront

Bielsko-Biała

Ul.Braci Gierymskich5

Pn.-PT. 7-17

Sob. 8-10

33 811-50-03

33 815-70-23

2.

Diagnostyka obrazowa

Nzoz Diagomed

B-Biała

Ul.Komorowicka 23

Pn.-Pt 7-18

33 822-16-25

33 816-64-01

3.

Diagnostyka obrazowa dla Dzieci

Szpital Pediatryuczny

B-Biała

Ul Sobieskiego 83

Pn-Pt.po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

33 828-40-38

33 828-40-39

4.

5.

6.

7.2.5 Założenie Internetowego Konta Pacjenta

Świadczeniobiorca ma możliwość i Obowiązek założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:


otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,

 • wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,

 • udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,

 • dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,

 • odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).


Więcej informacji nt. Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na
stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.LEKARZ TWOJEJ RODZINY ''S.C. W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM KORONAWIRUSEM OGRANICZ BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRZYCHODNIĄ,

SKORZYSTAJ Z T E L E P O R A D Y: 33 817-42-12

W TEN SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ PORADĘ, RECEPTĘ, SKIEROWANIE, SKONSULTOWAĆ WYNIKI BADAŃ.

ZAPOTRZEBOWANIE NA RECEPTY PRZEKAZYWAĆ DO REJESTRACJI NA KARTCE WRAZ Z NR TELEFONU NA KTÓRY SMS-EM PRZESŁANY BĘDZIE KOD RECEPTY
MariaSzafran

Poradnia "Lekarz Twojej Rodziny" świadczy usługi w zakresie:

 • lekarska opieka medyczna,
 • pielęgniarska opieka środowiskowa,
 • położnicza opieka środowiskowa.


Poradnia "LEKARZ TWOJEJ RODZINY" jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00.

WIZYTY DOMOWE 10.25 - 15.35

W soboty oraz dni świąteczne, a także od poniedziałku do piątku w porze nocnej (w godzinach od 18.00 do 7.00) porady ambulatoryjne i wyjazdowe oraz transport sanitarny zapewnia:

BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
43-300 Bielsko-Biała ul. E. Plater 14
telefon: 815-90-45, 815-90-46

RATOWNICTWO MEDYCZNE I STANY NAGŁE
tel. 999, 815-90-45, tel. komórkowy - 112

 

"W przypadku, gdy ubezpieczony objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku ze sprawowanym leczeniem specjalistycznym, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa ich koszty lekarz specjalista."

NFZ & 15 Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Informacje:

REJESTRACJA:

TELEFONICZNIE:
pon-pt: od 7:00-17:00

POBIERANIE BADAŃ:
pon,śr,pt: 7:00 - 8:30

PUNKT SZCZEPIEŃ:

telefon: 504 169 888

środa: 8:00 - 11:00
czwartek: 15:00 - 17:00

GABINET ZABIEGOWY:
od 9:00


Polityka cookie: Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.